2015/2016-os tanév

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balmazújvárosi Tankerülete
4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 12.

A tankerület 2015/2016-os
munkaterve

 

Balmazújváros, 2015. szeptember 11.

Bevezető:

A KLIK Balmazújvárosi Tankerülete a 2015. évre vonatkozó munkatervét Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015.(IX.10) EMMI utasítás alapján, a 2011. évi CXC törvény (Köznevelési Törvény), a 200/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet (a 2015/2016. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet) alapján készítette el. A tankerület intézményeinek szakmai irányítását, a fenntartói – üzemeltetői feladatok ellátását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésére vonatkozó jogszabályok, illetve a KLIK elnökének utasításai, eljárásrendje alapján tervezzük.

A Balmazújvárosi Tankerület 2013. január elsejétől működteti a hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium intézményt, illetve az Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskolát, a Balmazújvárosi Általános Iskola, a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola és a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola esetében fenntartói feladatokat lát el.

1.Helyzetértékelés:

1.1. Tanulói létszám alakulása:

A tankerület intézményeiben a 2015/2016-os évet 6 település tankötelezett gyermekei, azaz 2190 fő tanuló kezdte meg. A 2015 júniusában, a járás iskoláiban elballagó 245 fő helyett 208 fő kezdte el az első osztályt 2015 szeptemberében. Balmazújvároson az 6 elsős csoportban 113 fő, Hortobágyon egy csoportban 16 fő, Tiszacsegén 3 csoportban 65 fő, Újszentmargitán egy csoportban 19 fő lépett első osztályba.

2016-ban várhatóan 200 fő lesz 1. osztályos.

A belépő gyermeklétszám tekintetében általános tendencia a HHH/HH tanulók, köztük a roma származású gyermekek arányának stagnálása, nő a különböző retardációk miatt szegregált, vagy integrált nevelés-oktatásba vont sajátos nevelési igényű tanulók száma. A gyermekösszetétel alakulásának változásai a nevelő-oktató munka módszertani átgondolását, a tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlat, az egyéni követés és a módszertani sokszínűség erősítését feltételezi a kimeneti eredmények érdekében.

Az alapfokú művészeti iskola ebben a tanévben várhatóan 280 fő növendékkel indítja a zenei oktatást, a táncművészeti oktatásra 40 fő beiratkozására számítanak. A tankerület korábbi kezdeményezésének megfelelően, az esélykompenzáció jegyében fenn kívánja tartani a hortobágyi, a tiszacsegei és az újszentmargitai kihelyezett alapfokú művészeti oktatást.

Balmazújvárosi Tankerület

1.2. A pedagógus létszám alakulás, humán erőforrás menedzsment:

A Balmazújvárosi Tankerület intézményeiben a 2015/2016-os tanévben összesen 203 fő pedagógus, 9 fő technikai dolgozó, 26 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő és 21 fő közfoglalkoztatású dolgozó látja el a nevelő-oktató munkát, az intézmények kiszolgálását, működtetését.

Tekintettel a gyermeklétszám fokozatos csökkenésére, az alternatív fenntartású intézmények elszívó hatására, a feladatok differenciálódására, a középtávú humánerőforrás átgondolására van szükség. Csak következetes tervezéssel, járási szintű flexibilis foglalkoztatással és a kompetenciák bővítésével lehet kiegyensúlyozott a csoportos leépítést elkerülő pedagógus foglalkoztatás a Balmazújvárosi Tankerületben.

2.Prioritások a pedagógiai-szakmai munkában:

A 2014/2015-ös tanév eredményeire alapozva tankerületünkben az alábbi fontosabb célok mentén szervezzük az évet:

a.) a pedagógusok módszertani kultúrájának tudatos, tervszerű fejlesztése a tanulói összetételnek és a partneri elvárásnak megfelően,

b.) a szülőkkel történő párbeszéd erősítése, a szülői szerepek gyakorlásának, érvényesülésének elősegítése a rendelkezésre álló eszközökkel, módszerekkel (pl. integrációs pedagógiai gyakorlat keretében megvalósított negyedéves értékelések, szülők-nevelők találkozója

c.) az SNI integráció hatékonyságainak javítása, a fejlesztőmunka megerősítése utazó gyógypedagógus beállításával

d.) a HHH/HH tanulók – a jogszabályi környezet miatt az e kategóriából kieső, de kiemelt figyelmet igénylő tanulók tanulásának segítése

e.) a szakszolgálat átszervezése következtében kialakult hiányok pótlása (döntően logopédiai, pszichológiai ellátás)

f.) a „pratic education”, a gyakorlatias nevelés érvényesítése a pedagógiai gyakorlatban (technika tantárgy tanítása, készségtárgyak, természetismereti tárgyak,egész napos iskolai oktatás keretében)

g.) munkára nevelés a tanulás-tanítás minél több színterén, az önkiszolgáló tevékenységek kibővítése, kézművesség, iskolakertek működtetése révén

h.) a hozzáadott értékelvű mérés-oktatás gyakorlatának fokozatos kiterjesztése a pedagógusok módszertani gyakorlatához, az egyéni fejlesztés hatékonysága érdekében

i.) hálózatos együttműködés a tankerület iskolái között

j.) a néptánc és dráma oktatás az 1-5. évfolyamon

k.) a mindennapos testnevelés megvalósításainak elősegítése, az úszásoktatás folytatása (2-3. évfolyam)

l.) a tankerület iskolái tanulmányi és egyes sportversenyeinek koordinálása, feltételeinek biztosítása

m.) a pedagógusok gyakorlati ismereteinek, kompetenciáinak (pl. kézműves ismeretek) fejlesztésep.)

n.) a megkezdett pedagógiai innovációk, jó gyakorlatok fejlesztése, ill. adaptációja

o.) a tehetséggondozás fejlesztése, kiteljesítése (tehetségpontként, szakkörökben, érdeklődési körökben, kollégiumban, stb.) az óvoda-iskola átmenet pedagógiai segítését támogató programok fejlesztése, működtetése
(nagyobb szerepet kell kapnia a prevenciónak, az egyéni adottságok, képességek felmérésének, a szülőkkel való párbeszédnek, stb.)

p.) múzeumpedagógiai, helytörténeti ismeretek oktatás bevezetésének előkészítése 2-8. évfolyamon (tanórán, tanórán kívüli tevékenységek keretében)

3.Belső ellenőrzés:

A tankerület valamennyi iskolájában rendszeressé kell tenni a szakmai-pedagógiai munka ellenőrzését, a 2013-ban elfogadott önellenőrzési-ellenőrzési szempontsor alapján, fokozott figyelmet fordítva az alábbi szempontokra:

 • a gyakornokok és az új belépők segítése a tanulás-tanítás során
 • a minőségi munkát elősegítő célellenőrzések,
 • az intézményfejlesztési elemek érvényesülése az iskolák gyakorlatában,
 • az egyéni fejlesztést elősegítő módszertani elemek érvényesülése a pedagógiai munkában,
 • a NAT és a helyi tanterv követelményeinek konstruktív érvényesítése,
 • a tevékenységközpontú és élménypedagógia érvényesülése a tanítási gyakorlatban
 • az egésznapos iskola programjának következetes megvalósítása,
 • az önálló tanulás technikáinak segítése,
 • a házi feladatok mennyiségének optimalizálása, annak érdekében, hogy a tanulók az iskolában kapjanak szakavatott segítséget
 • a mindennapos testmozgás megvalósulása, annak hatékonysága,
 • a tehetségígéretű tanulók felismerése, tehetséggondozás.

4.Célok:

4.1. Intézményfejlesztés az általános iskolában

Cél, hogy a tankerület iskolái – reális helyzetértékelésre alapozva, a változó körülményekhez alkalmazkodva- folytassák az intézményfejlesztés elkezdett folyamatát.

Ennek elemei:

 • fokozatos felkészülés, ön-és továbbképzés során megerősített kompetenciák, módszertani kultúra fejlesztése (HHH/HH, SNI integráció eredményessége érdekében).
 • a pedagógiai program (ennek keretében a helyi tantervek módosítása)
 • középtávú intézményfejlesztési terv készítése intézményenként (tagintézményenként)
 • a pedagógus továbbképzési program módosítása a fejlesztés prioritásának megfelelően

4.2 Tankerületi munkacsoportok továbbműködtetése:

a, Pályázatíró munkacsoport

 • melynek céljai követni a fejlesztési célokkal, az infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, forráslehetőségeket
 • a hazai és EU forráspályázatok elkészítése, benyújtása
 • az elnyert pályázati támogatás felhasználásának követése, ellenőrzése
 • a fenntartási időszakban lévő pályázatok indikátorainak követése
 • felkészülés az utóellenőrzésekre

b, Kézműves munkacsoport

 • melynek célja az önként vállalkozó pedagógusok felkészítése a kézművesség alapjainak elsajátítására
 • feladatai közzé tartozik a környezetkultúra fejlesztése
 • funkcionális tárgyak készítése, kiállítások, ünnepkörökhöz kapcsolódó kiállítások szervezése

c, Mindennapos testnevelés, diáksport munkacsoport

 • tevékenysége során elősegíteni a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek fejlesztését, a foglalkozások tartalmi kereteit
 • a felmenő rendszerű versenyek egyeztetése, szervezése
 • a járási atlétikai és a mezei futóverseny megszervezése
 • a különböző sportági programok koordinálása, segítése

d, Mérés-értékelés munkacsoport:

 • az intézményi mérés-értékelési koncepciók kidolgozása 2017-ig (kooperációval)
 • a mérések összehangolása, kiértékelése
 • mérőeszközök készítése, bemérése a koncepcióknak megfelelően
 • a tanulási attitűdmérés előkészítése, kiértékelése
 • belső továbbképzés szervezése

e, Gyermek- és ifjúságvédelmi munkacsoport

 • az intézményi gyermekvédelmi tevékenység járási koncepciójának kidolgozása (közös elvek, eljárásrendek, dokumentáció)
 • prevencióhoz kapcsolódó feladatok összehangolása

f.) Néptánc munkacsoport:

 • az iskolában működő néptánc oktatás koordinálása, szakmai fejlesztési tervének elkészítése
 • bemutató foglalkozások, hospitálás
 • helyi tanterv tartalmának egyeztetése, kapcsolattartás a néptánc együttesekkel, hagyományőrző civil közösségekkel
 • néptánc tábor, táncház szervezése a 2014/2015-ös tanév során

g.) Gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok:

 • szakmai kooperáció az SNI integrált és fejlesztésre szoruló tanulók tanulás-tanítása, szocializálása hatékonyságának növelése érdekében
 • együttműködés előkészítése, működtetése a Nevelési Tanácsadóval
 • belső továbbképzés

5.A Balmazújvárosi Tankerület 2015/2016-os rendezvényterve

Első félév: 2016. január 22.

Őszi szünet: 2015.október 26 – október 30.

Téli szünet: 2015. december 21-2015. december 31.

Tavaszi szünet: 2016. március 24 – március 29.

 

1. Tankerületi események:

2015. október 01-november 10. Tematikus munkacsoportok értekezletei

2016.január 22-február 10. Félévi értekezletek

Résztvevők: valamennyi pedagógus, pedagógiai asszisztens,

rendszergazda, laboráns, a tankerület munkatársai

2016. február 20-március 10. Tematikus munkacsoportok értekezletei

 

Munkacsoport ülések: minden hónap 2. hete

Intézményvezetői értekezletek: minden hónap 1. hét első munkanapja

Kibővített vezetői értekezlet: igény szerint, minden hónapban

 

2. Tankerületi tanulmányi és sportversenyek:

Verseny neve Korosztály Időpont Helyszín
Mezei futóverseny 1-8. évfolyam 2016. március 21-22. Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény
Aranyceruza helyesíró verseny 4. osztály kb. 70-80 tanuló 3-4. osztály egyéni verseny, 2. évfolyam 4 fős csoportokkal versenyez 2016. március vége Balmazújvárosi Általános Iskola Székhelyintézmény
Vers- és prózamondó verseny 1-8. osztályok részére, 4x 2 korcsoportban külön vers és külön próza kategóriában kb. 100-110 tanuló 2016. április eleje Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola
Atlétika verseny-Hajdúböszörmény 5-8. évfolyam 2016. április 18-30. Hajdúböszörmény
Tiszacsege- „Zöld szemüveg vetélkedő” 5-8. évfolyam 2016. május első hete Tiszacsege
Angol verseny 5-8. évfolyam 2015. október 08. Balmazújvárosi Általános Iskola Székhely
Kazinczy Szép kiejtési Verseny 5-8. évfolyam 2016. január vége Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium
Kalmár Hetek:

Felsős helyesíró verseny+ Zrínyi Matematika verseny

február 19.

5-8. évfolyam 2016. február 3. hete Balmazújvárosi Általános Iskola Kalmár Tagintézménye
Túzokfutás 1-8. évfolyam 2015. október 20. Balmazújváros
Aranyszáj

verseny

2015. november első hete Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai Tagintézmény
Fizikaverseny 2015. november első hete Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai Tagintézmény
Rajzverseny 2015. november 15-ig beérkezés Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola