Bemutatkozás

tanker_log

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Balmazújvárosi Tankerülete

4060 Balmazújváros, Veres Péter u.12.

Az általános és középiskolák az állami átvételt (2013. január 1-jétől) követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kezelésébe kerültek: a Balmazújvárosi Járásban a Veres Péter Gimnázium és Szakképző Intézmény a Debreceni Tankerület fenntartásába került, míg a járás általános iskolái a Balmazújvárosi Tankerülethez tartoznak. Balmazújvároson és Tiszacsegén az önkormányzat látja el az iskolák üzemeltetését, Hortobágyon és Újszentmargitán a KLIK látja el az épületek működtetésével kapcsolatos teendőket is.

A tankerület 6 fős szervezete látja el 5 iskola 2274 általános iskolásának, 202 pedagógusának, 24 fő pedagógiai munkát segítő szakmai irányítását, az intézmények gazdálkodását.

A Balmazújvárosi Tankerület számokban
A Balmazújvárosi Tankerület számokban

A kötelező feladatok szakszerű ellátása mellett nagy súlyt fektetünk a tankerületi szintű tanulmányi és sportversenyekre, az összehangolt pedagógiai innovációkra, fejlesztő munkára.

2014 szeptemberében iskoláink – a nevelőtestületek és a szülői közösségek egyetértésével és támogatásával – bevezették a néptánc oktatást valamennyi településen, mellyel célunk a játék-és mozgáslehetőségek bővítésén túl a népi hagyományok megismertetése, ápolása. Minden iskolában foglalkoznak kézműves „műhelyekben” rajz grafika, szövés, fafaragás, gyöngyfűzés, agyagozás és papír munkákkal. 1-4. évfolyamon és 5-8. évfolyamon is rendszeresen szerveznek az egész napos oktatás keretein belül sokszínű tevékenykedtető foglalkozásokat.

Általános Iskolások gálaműsora Balmazújvároson, 2013 tavaszán
Általános Iskolások gálaműsora Balmazújvároson, 2013 tavaszán

További műhely-foglalkozásokat szerveztünk 2014. februártól júniusig a pedagógusoknak is, ahol elsősorban ők sajátíthatják el a népi mesterségek alapjait, majd ezeket tovább adhatják tanítványaiknak az egész napos iskolai foglalkozások, technika és rajz foglalkozások keretein belül.

A szövő-nemezelő „pedagógusműhely” - 2014. február
A szövő-nemezelő „pedagógusműhely” – 2014. február

A járás iskolái fokozatosan felélesztik a kertészkedést, háztartási ismeretek oktatását (Tiszacsegén, Hortobágyon már újraindult gyakorlókert), több iskolaépületben alakítottak ki és működtetnek a tankonyhát. Valljuk, hogy a fiataloknak szükségük van praktikus, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretekre, tapasztalati tudásra, hogy barátságban legyenek a természettel, megtanulják, hogyan kell értékes, egészséges, biztonságos élelmiszereket termelni úgy, hogy közben védjék a természeti erőforrásokat, a talajokat, ivóvízbázisokat, az élővilágot, a tájat.

Gyakorlókerti munka Tiszacsegén - 2013 tavasza
Gyakorlókerti munka Tiszacsegén – 2013 tavasza

A hatékony, egyéni adottságokra, képességekre alapozott tanulás-tanítás érdekében hozzáadott értékelvű mérés-értékelési gyakorlat megalapozását tűztük ki célul. Szükségesnek látjuk a pedagógusok mérési-értékelési kultúrájának fejlesztését, az egységes, áttekinthető tanulói értékelés érdekében. Tudatosan törekszünk a bemért mérőeszközök, kipróbált mérőlapok, tesztek gyűjtésére, melyek belső alkalmazására, megosztására arthotékát hozunk létre.

A 2012/2013-as tanévben indított és a mostani évben felmenő rendben bővülő mindennapos testnevelés keretében úszásoktatás, diáksportköri foglalkozásokat szervezünk. Sok a versenyszerűen sportoló diákunk is: kézilabda, labdarúgás, birkózás, röplabda a legnépszerűbb a gyerekek körében. A diákok aktívan és rendszeresen vesznek részt versenyeken, bekapcsolódnak a diákolimpiába, Bozsik programba, atlétikai és kézilabda országos utánpótlás pályázatokba.

Minden intézmény rendelkezik tornateremmel, de a legtöbb gondot a kapacitáshiány, a termek nagysága, az atlétika pálya hiánya és a kültéri pályák rossz állapota jelenti.

A testnevelés órák sokszínűsége gazdagodott tovább, amikor bevezettük az úszásoktatást a 2-4. osztályos gyermekek számára. Cél, hogy hamarosan minden gyermek úgy kerüljön ki az iskolából, hogy tudjon úszni.

A tankerülethez tartozó intézményekben összesen *1968tanul. Az iskolák tantestületei arra törekednek, hogy színes programokat biztosíthassanak a tanulóknak, hogy hasznosan töltsék el a tanulással lekötött időkereten felül az időt.

*az alapfokú művészeti iskolákban tanulókon túl

A felmérések alapján az tapasztalható, hogy az 1060 fő alsós diák közül 1020 fő szülei vállalták az egész napos foglakoztatást és 40 fő kérte, hogy rendszeresen 16 óra előtt elmehessen az iskolából.

Úszásoktatás a balmazújvárosi élményfürdőben - 2013. február
Úszásoktatás a balmazújvárosi élményfürdőben – 2013. február

A felső tagozat létszáma 1099 fő, itt 623 fő vesz részt az egész napos foglalkoztatásban és 476 fő nem vállalta azt, többségük azért, mert az alapfokú művészeti oktatással, és sportedzésekkel nem egyeztethető össze a foglalkoztatás. A tervezett színes délutáni programok miatt, reméljük a következő tanévtől javul az itt maradók aránya.

A Balmazújvárosi Általános Iskola már a 2008-2009-es tanév első osztályában beindította a két tannyelvű német oktatást. Ma már 6 évfolyamon, 147 gyermeknek van lehetősége a nyelvvel való foglalkozásra, ismerkedésre.

Ebből az 1- 4 osztályoknak heti 5 alap órájuk van, ezen felül németül oktatják az ének-zene, technika és rajz tantárgyakat. 5. osztálytól a heti 5 alapórán kívül történelmet, hon és- népismeretet tanulnak idegen nyelven, tánc –és dráma órán rövid humoros jelenetekkel ismerkednek meg és adják elő, szintén német nyelven.

A Balmazújvárosi Általános Iskola Székhely és Bocskai tagintézményében angol emelt szintű nyelvoktatáson vesz részt 172 tanuló. A 2013/2014-es tanév decemberében nyolcadik alkalommal tettek vizsgát a nyolcadikosok közül néhányan. A csoportok jelenleg ötödik osztálytól tanulják heti öt órában a nyelvet. A „City and Guilds” alapfokú nyelvvizsgára készítik a diákokat, mely szóbeli és írásbeli részekre bontható. Minden évfolyam végén vizsgával zárják az évet, de az igazi megmérettetés a nyolcadik évfolyamon következik.

Balmazújvároson a Kalmár tagiskola emeletráépítése 2013. szeptemberben készült el, tanévkezdésre
Balmazújvároson a Kalmár tagiskola emeletráépítése 2013. szeptemberben készült el, tanévkezdésre

Az iskolákban lehetőség nyílt hit és erkölcstanoktatásra a 2013/2014-es tanévtől. Az első és ötödik évfolyamon összesen 64 tanuló választotta a felekezetek által biztosított hit és erkölcstanoktatást. A létszám három felekezet Magyarországi Református Egyház, Magyar Római Katolikus Egyház, HIT Gyülekezete között oszlik meg. Ezen kívül a többi évfolyamon továbbra is lehetőség van a fakultatív hittan oktatásra, amelyre szintén járnak tanulók.

Az óvoda–iskola átmenet megkönnyítését szolgáló programok kerültek bevezetésre, a hagyományos elemekre alapozva. A 2013/2014–es tanévben „Ovisuli” néven hirdettünk az átmenetet segítő, intenzív programot. Augusztus utolsó hetében 3 napos foglalkozáson vehettek részt az elsősök. Az első nap még az óvodában, a második és a harmadik már az iskolában volt.

Általános iskolai tanítók közösen készültek az óvodapedagógusokkal ezekben a napokban, a zökkenőmentes iskolakezdés, a kudarcok megelőzése, a képességek feltérképezése, az iskola életének megismertetése és a szokásrend kialakítása érdekében.

Az elsősöket fogadó tantermek berendezésében, komfortelemeiben is változásokat határoztunk el, így Tiszacsegén és Újszentmargitán is megújult életterek várták a leendő elsősöket. Tiszacsegén játszószobával, míg Újszentmargitán az alsó tagozatos gyerekek számára készített játszótérrel gazdagodott az óvodából az iskolába lépést elősegítő környezet.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolákban a diákok lehetőséget kapjanak a képességeik, tudásuk, kreativitásuk megmérettetésre, tudásuk összehasonlítására.

A különféle szaktárgyak megyei és országos versenyeket rendeznek, amelyeken tankerületünk tanulói szép sikereket érnek el.

Tankerületi versenyeink:

  • Fizika verseny
  • „Aranyszáj”
  • „Szép Magyar Beszéd”
  • Aranyceruza helyes író verseny/ alsó tagozat/
  • Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei forduló
  • Kalmár helyes író verseny /felső tagozat/
  • Angol komplex nyelvi verseny
  • Atlétikai verseny
  • Vers- és prózamondó verseny

A helyi kulturális intézményekkel együttműködve korosztályos közművelődési programokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk, melyek folyamatosan a tanév során valósulnak meg. Veres Péter szülőházában pl. a kenyér projekt kertében fogadtak csoportokat, helyszínt és keretet adva a népi hagyományok megőrzéséhez.

2007-ben „Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény” címet kapott Alapfokú Művészeti Iskolával is büszkélkedhetünk, melyben jelenleg 306 növendék tanul Balmazújvároson, Nagyhegyesen (telephelyként működik), Tiszacsegén, Újszentmargitán és Hortobágyon (kihelyezett oktatás).

Zeneművészeti ágon tíz tanszakon 24 különböző hangszeren, valamint táncművészeti ágon, néptánc tanulására van lehetősége a tanulóinknak.

A diákok élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben ötvöződnek. Nyári programjaik az Országos Trombitástábor, a Nemzetközi Kürtkurzus, valamint a volt növendékeik hangversenye.

A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola évtizedek óta magas színvonalú munkát végez
A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola évtizedek óta magas színvonalú munkát végez

A nevelő-oktatómunka és az önművelődésre nevelés fontos színterei az iskolakönyvtárak, amelyek folyamatos fejlesztése, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges segédletek beszerzése nélkülözhetetlen. A hortobágyi iskolában lévő könyvtár nyilvános feladatokat is ellát a településen.

Hozzávetőlegesen 200 millió Ft pályázati támogatásnyertek el a Balmazújvárosi Tankerület intézményei a 2013-ban kiírt pályázatokból. Ezek a számok azt tükrözik, hogy eredményes munka folyik ezen a téren is. Már a 2014-es évre is nyújtottunk be új pályázatokat szép számmal, melyek reméljük, legalább annyira sikeresek lesznek, mint a korábbiak.

A hortobágyi kollégiumban évente 45-50 fő tanyasi iskolás és óvodás lakik
A hortobágyi kollégiumban évente 45-50 fő tanyasi iskolás és óvodás lakik

A tankerület 2013 júniusáig a Polgármesteri Hivatal épületében kapott átmeneti elhelyezést. Balmazújváros Város Önkormányzata 2012 decemberében a köznevelési intézmények átadás-átvételi megállapodásának elfogadásával egyidejűleg döntött arról is, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Balmazújváros, Veres Péter utca 12. sz. alatti ingatlanát ingyenes használatra átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére a Balmazújvárosi Tankerülete munkaszervezetének. Az épület átalakítására, felújítására az önkormányzat és a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző közreműködésével történt, így kulturált feltételeket teremtve a tankerület munkatársai és az intézmények számára.

Balmazújváros, 2014. szeptember

Összeállította: Ádám Endréné
tanügyi referens